คุณค่าของการเล่นกีฬาโบว์ลิ่ง

โบว์ลิ่งเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากประชาชนทุกเพศทุกวัย โบว์ลิ่งนั้นเป็นกีฬาสากลที่มีลักษณะการเล่นง่ายๆ ไม่มีกติกาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนจึงทำให้สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ง่าย โบว์ลิ่งจึงถูกจัดให้เป็นกิจกรรมกีฬามวลชน กีฬาพื้นฐาน กีฬาเพื่อสุขภาพ กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพอย่างครบวงจร และถือว่าเป็นกีฬาที่มีประโยชน์มากๆจนไม่สามารถที่จะประเมินเป็นจำนวนเงินหรือเป็นทรัพย์สินได้ วันนี้เราจึงจะมาพูดในเรื่องคุณค่าของการเล่นกีฬาโบว์ลิ่งไปดูกันเลยว่ากีฬาชนิดนี้มีคุณค่าอย่างไร

โบว์ลิ่งนั้นเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาสังคมและประเทศชาติ เช่นเดียวกับกีฬาประเภทอื่นๆเพียงแค่เราเล่นกีฬาชนิดนี้สิ่งที่จะตามมาคือ การที่เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีชีวิตที่ห่างไกลจากโรคร่ายชนิดต่างๆ ไม่น้อยกว่า 10 ชนิด เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคไขมันในเส้นเลือด โรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โรคอ้วน โรคภูมิแพ้ โรคเครียด เป็นต้น ซึ่งคิดดูว่าหากประชากรของปาระเทศเราเป็นแบบนี้สักครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรทั้งหมด ก็จะทำให้ประเทศชาติสามารถประหยัดงบประมาณในเรื่องของการรักษาพยาบาลได้เป็นแสนล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว และสิ่งที่ได้รับตอบแทนอีกอย่างหนึ่งคือชีวิตจะได้รับการซึมซับและปลูกฝังในเรื่องระเบียบ วินัย กฎ กติกา การแข่งขันรู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักคำว่าอภัย ประกอบไปด้วยประชากรที่มีคุณสมบัติเช่นนี้ ประเทศนี้เมืองนั้น ย่อมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข สามารถที่จะแข่งขันกับประเทศใดๆในโลกนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เป็นสองรองใคร และที่มีคุณค่าไปยิ่งกว่านั้นคือ การสัมผัสและความคุ้นเคยกับการเล่นกีฬาจะเป็นการปลูกฝังและซึมซับกับคุณธรรมนักกีฬา คือ การเป็นผู้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักให้อภัย ไปในตัว ก็จะช่วยเสริมสร้างให้สมาชิกของสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หากมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นก็จะไม่ใช้ความรุนแรงและความรู้สึกส่วนตัวตัดสินแต่จะร่วมกันที่จะแก้ไขอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันอย่างมีเหตุผลนอกจากนี้กีฬาชนิดนี้ยังช่วยซึมซับการไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันปฏิบัติไปตามกฎกติกาของบ้านเมือง ยอมรับเสียงข้างมาก ไม่ว่าผลจะออกมาในทางลบหรือทางบวกก็ตาม

กีฬาโบว์ลิ่งนั้นจึงมีความสำคัญมากต่อการสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้มีความสงบสุขและร่มเย็น ดั่งพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ที่กล่าวถึงความตอนหนึ่งกีฬาว่า กีฬามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคนและชีวิตของบ้านเมือง